วิิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กลายเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านดนตรีแห่งแรกของเอเชีย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรโดย “MusiQuE” สถาบันด้านการรับรองคุณภาพหลักสูตรดนตรีของยุุโรป ซึ่งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้รับการเข้าตรวจประเมินหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต: ดศ.บ (Bachelor of Music: B.M.) ผลปรากฏว่า ได้รับผลประเมินที่ดีเยี่ยมในทุกๆ มาตรฐานการประเมิน ทั้งนี้ รายงานการประเมินระบุว่าหลักสูตรปริญญาตรีของวิทยาลัยมีคุณภาพเป็นไปมาตรฐานคุณภาพของ MusiQuE”โดยสมบูรณ์” (Fully Compliant) นอกจากนั้น รายงานการประเมินคุณภาพ ยังระบุว่าวิทยาลัยฯ “มีศักยภาพอย่างสูง ที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านคุณภาพหลักสูตรและสถานะของวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ คุณภาพของผู้สมัคร บทบาทต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และบทบาทของวิทยาลัยฯ ในฐานะของตัวแทนทางวัฒนธรรมของประเทศไทย” การรับรองหลักสูตรจะมีผลจนถึงปี 2568

ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการได้รับการรับรองมาตรฐานว่า “ในปัจจุบัน องค์การต่างๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยผ่านกระบวนการประเมินขั้นตอนและกระบวนการทำงานต่างๆ ขององค์กร สำหรับวิทยาลัยฯ นั้น การได้รับการประเมินและรับรองคุณภาพโดย MusiQuE จะช่วยให้วิทยาลัยฯ สามารถมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และถือเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับวิทยาลัยฯ ในการเป็นผู้นำของการศึกษาดนตรีในระดับอุดมศึกษา”

MusiQuE (Music Quality Enhancement) เป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาดนตรีในภูมิภาคยุโรปและภูมิภาคอื่นๆ ซึ่ง MusiQuE ได้มีสถานะองค์กรอิสระในปี 2558 หลังจากที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างของ สมาคมสถาบันดนตรีของยุโรป (Association of European Conservatories: AEC) ในปี 2560 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้เข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพในระดับสถาบัน ซึ่งจากกระบวนการดังกล่าว วิทยาลัยฯ ได้รับผลการประเมินว่าเป็น “สถาบันที่มีความเป็นเลิศเป็นอย่างยิ่ง (Truly Exceptional Institution)” ซึ่งจากผลการประเมินดังกล่าว วิทยาลัยจึงได้ดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อเข้าสู่การประเมินคุณภาพหลักสูตรต่อไป

ทั้งนี้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังดำเนินการต่อเนื่องเพื่อนำหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Music) และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts) เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานต่อไป โดยมีกำหนดการเข้าตรวจประเมินโดย MusiQuE ในเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้