เอปสัน ร่วมกับสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการ ถ่ายภาพ และ DJI จัดกิจกรรม “Epson Moverio Experience” เปิดโอกาสให้นักศึกษาและผู้สนใจได้สัมผัสกับมุมมองใหม่ผ่านแว่นตาอัจฉริยะ Moverio BT-300 จากเอปสันในการถ่ายภาพมุมสูงจากโดรน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนทักษะด้านการถ่ายภาพและส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม จะได้เรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ภคมน ต้ังจิตติเลิศ จากสาขาศิลปะการถ่ายภาพภาควิชาออกแบบวิทยาลัยเพาะช่าง และอาจารย์นท พูนไชยศรี ผู้เชี่ยวชาญด้าน สตูดิโอภาพยนตร์ สถาบันกันตนา งานนี้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ณ สถาบันกันตนา ศาลายา จังหวัดนครปฐม

ติดตามกิจกรรมดีๆ ของเอปสัน ได้ที่ www.epson.co.th และ www.facebook.com/EpsonThailand

นิตยสาร AUDIOPHILE VIDEOPHILE ฉบับที่ 267